ENG
集團 地產 酒店 物業 商業
公司資料 信息披露 公司治理 投資者關係聯絡


公司電話:(852) 39189218

公司傳真:(852) 39189229

公司郵箱:ir@jygrandmark.com.hk

公司地址:香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座30樓3008-10室