ENG
集團 地產 酒店 物業 商業
公司資料 信息披露 公司治理 投資者關係聯絡


公司名稱

景業名邦集團控股有限公司


中國主要營業地點及總部

中國廣東省廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-C4884

中國廣東省廣州市黃埔區橫沙智慧大街14號黃埔創新中心5棟9樓-10樓


香港地區主要營業地點

香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座30樓3008-10室


公司網址

www.jygrandmark.com


>>> 經修訂和重列的組織章程大綱及公司細則